ارتباط با فرطب

contact@farteb.com

ارومیه، کیلومتر 6 جاده مهاباد، شرکت نوشین شهد ارومیه, کد پستی 5731139951