صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پاکسازی ریه
فیلتر:همه | باز | حل شده | بسته شده | بدون پاسخ |
بسته شدهامیر بهرامی پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شدهغلامرضا کاظمی تبریزی پرسیده شد ۳ ماه پیش • 
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهمعصومه کریمی پرسیده شد ۳ ماه پیش • 
۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهمجید پرسیده شد ۴ ماه پیش • 
۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدههاشمی پرسیده شد ۴ ماه پیش • 
۶۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدههمایون پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۹۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شدهبهرام روستائی پرسیده شد ۱۰ ماه پیش • 
۹۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شدهکیومرث فریدی پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۵۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهاسماعیل پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهامیرحسین پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۶۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهعلیرضا پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۰۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهسعیدی پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۸۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهآرامی پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۰۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهسیامک پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۹۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهحمیدرضا باکفایت پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهعیسی نامی پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۳۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهلیلا ملکی پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۴۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای