صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پاکسازی ریه
فیلتر:همه | باز | حل شده | بسته شده | بدون پاسخ |
بازهمایون پرسیده شد ۳ ماه پیش • 
۴۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شدهبهرام روستائی پرسیده شد ۴ ماه پیش • 
۵۱ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شدهکیومرث فریدی پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۰۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهاسماعیل پرسیده شد ۷ ماه پیش • 
۱۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهامیرحسین پرسیده شد ۸ ماه پیش • 
۱۱۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهعلیرضا پرسیده شد ۸ ماه پیش • 
۱۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهسعیدی پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهآرامی پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۲۷۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهسیامک پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۲۵۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهحمیدرضا باکفایت پرسیده شد ۱۲ ماه پیش • 
۲۶۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهعیسی نامی پرسیده شد ۱۲ ماه پیش • 
۲۹۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهلیلا ملکی پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای