صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پاکسازی ریه
فیلتر:همه | باز | حل شده | بسته شده | بدون پاسخ |
بسته شدهع پرسیده شد 2 هفته پیش • 
6 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهيونس بانوج پرسیده شد 3 هفته پیش • 
14 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهيونس بانوج پرسیده شد 3 هفته پیش • 
12 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهطیبه سعیدی پرسیده شد 1 ماه پیش • 
22 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهعلی للحج پرسیده شد 1 ماه پیش • 
26 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهyasr پرسیده شد 3 ماه پیش • 
29 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهامیر بهرامی پرسیده شد 5 ماه پیش • 
45 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهغلامرضا کاظمی تبریزی پرسیده شد 6 ماه پیش • 
68 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهمعصومه کریمی پرسیده شد 6 ماه پیش • 
84 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهمجید پرسیده شد 7 ماه پیش • 
64 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدههاشمی پرسیده شد 8 ماه پیش • 
97 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدههمایون پرسیده شد 1 سال پیش • 
118 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهبهرام روستائی پرسیده شد 1 سال پیش • 
126 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهکیومرث فریدی پرسیده شد 1 سال پیش • 
187 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهاسماعیل پرسیده شد 1 سال پیش • 
249 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهامیرحسین پرسیده شد 1 سال پیش • 
203 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهعلیرضا پرسیده شد 1 سال پیش • 
243 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهسعیدی پرسیده شد 1 سال پیش • 
227 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهآرامی پرسیده شد 2 سال پیش • 
330 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهسیامک پرسیده شد 2 سال پیش • 
326 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهحمیدرضا باکفایت پرسیده شد 2 سال پیش • 
354 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهعیسی نامی پرسیده شد 2 سال پیش • 
357 بازدید1 پاسخ0 رای