صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پاکسازی ریه
فیلتر:همه | باز | حل شده | بسته شده | بدون پاسخ |
پاسخ داده شدهمعصومه کریمی پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهمجید پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدههاشمی پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدههمایون پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۸۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شدهبهرام روستائی پرسیده شد ۷ ماه پیش • 
۸۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شدهکیومرث فریدی پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۳۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهاسماعیل پرسیده شد ۱۰ ماه پیش • 
۱۹۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهامیرحسین پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۱۵۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهعلیرضا پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۱۷۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهسعیدی پرسیده شد ۱۲ ماه پیش • 
۱۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهآرامی پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۹۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهسیامک پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۷۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهحمیدرضا باکفایت پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۰۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهعیسی نامی پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شدهلیلا ملکی پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۳۹۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای