دانیال سعیدی 4 ماه قبل

برای پاکسازی کبد چرب گرید ۲ با دوره ۲۰ روزه چه تغییری در کبد ایجاد میشه
دوره های ۳۰ روزه یا روزه کلا پاکسازی انجام میشه
اگر پاکسازی انجام میشه آیا امکان برگشت چربی در کبد وجود دارد؟ چه میزان