k1 1 سال قبل

سلام 
بنده کبد چرب گرید۲ دارم و همچنین برای قند خونم از متفورمین ۵۰۰ در سه وعده غدایی برای هر وعده یک عدد استفاده میکنم ت. کدام پک برای من پناسب است وزن ۱۲۰ قد ۱۸۳ و قند متوسط ۱۱۷ دارم که با داروی فوق کنترل شده