صفحه ی اصلی سوالاتمقدار مصرف پک ۴۰روزه عصاره ۱۰گیاه فران جهت کبد چرب داخل پک نوشته یک قاشق ولی داخل سایت دوقاشق آخر چقدر مصرف شود.