صفحه ی اصلی سوالاتمقدار مصرف پک 40روزه عصاره 10گیاه فران جهت کبد چرب داخل پک نوشته یک قاشق ولی داخل سایت دوقاشق آخر چقدر مصرف شود.