خانی 3 هفته قبل

سلام مصرف همزمان دو محصول کید چرب و غلظت خون مانعی ندارد