رضا 6 ماه قبل

منظور شما از مصرف دو دوره دارو چیه؟
هر دوره چند روزه؟
ممنون