صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پاکسازی ریهسلام من از داروی ااگیاه واسه ریه ام که هم اسم دارم هم قارچ ریه دارم وهم الرژی شدید چند روز ه مصرف میکنم ایا تاثیری داره وخس خس سینه هم دارم