صفحه ی اصلی سوالاتسلام محلول ١٠گیاه که برای پاکسازی کبد معرفی شده آیا برای فشارخون و قند مضرنیست؟