پرسش و پاسخ پیرامون محصولات فرطبدرمورد دارو خواستم اگرمشاوره پزشک داخلی وجود دارد درخصوص بیمارام وعارضه های مشهود که نظربه استفاده داروه تجویزپزشک ایا تداخل داروی بوجودنمی اورد وعارضه درحال واینده رخ نخواهد داد ممنونم از دیدگاه راجدی وراهنمایی ودرامرمشاورقرارگیرم باسپاس حسن عسگری