صفحه ی اصلی سوالاتترکسبات محصولات
بهروز خدابنده 5 ماه قبل

سلام
با توجه به اینکه حقوق مشتری ایجاب مینماید که اجزاء تشکیل دهنده محصولات را بداند. چننین آیتمی به این عنوان نیز وجود داردمیخواستم بدانم علت ناقص بودن این اطلاعات چیست؟
محصولات پاکسازی خون ۳ جزء از۹ جزء
دیابت ۲ از ۴
لاغری ۱۰ از ۱۳
همانطور که مستحضرید قبل از شروع هر درمانی نیاز به مشائره با پزشک میباشد چس اطلاع از کلیه اجزاء الزامیست.
متشکرم